Rak amortering

Avbetalning på lån med lika stort belopp vid varje tillfälle, räntan ej inräknad.
Jämför annuitet.


Rak ränta

Även kallat flat rate. Ränta som räknas ut i förväg på hela lånebeloppet och för hela lånetiden och läggs till lånebeloppet. Då rak ränta tillämpas vid kreditköp måste enl. konsumentkreditlagen även effektiv ränta anges.


Realisationsvinst

Skattemässigt begrepp som innebär att vinst uppstått på ej yrkesmässig försäljning av egendom.


Regressrätt

Då en person, som har betalat en skuld, har rätt att kräva annan person på betalningen.


Reklamation

Då en köpare meddelar säljaren att han inte är nöjd med en vara eller tjänst.


Räntemarginal

I regel skillnaden i procentenheter mellan genomsnittlig utlåningsränta och genomsnittlig inlåningsränta i bank.


Sambo

Då två personer sammanbor under äktenskapsliknande former utan att vara gifta med varandra.


Sekundosuccession

Då den först avlidne makens efterarvingar har rätt att ta del i boet efter den efterlevande maken.


Servitut

Då en fastighet belastas av en rätt för annan fastighet att t.ex. använda en väg.


Skiftesman

Person som förordnats att förrätta arvskifte i ett dödsbo.


Skuldsanering

Möjlighet för skuldsatt person att helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av skulder.


Stämning

Föreläggande av domstol att någon ska inställa sig till förhandling eller inkomma med svar på stämningsansökan.
Se även tredskodom.