Hushållsgäld

Skulder, som uppstått genom rättshandling för den dagliga hushållningen eller för barns uppfostran.


Hyresnämnd

Rättslig instans, som har till uppgift att avgöra tvister mellan hyresvärd och hyresgäst i viss omfattning.


Inbördes testamente

Gemensamt testamente mellan två personer t.ex. makar eller sammanboende.


Införsel

Då lön innehålles för betalning av t.ex. underhållsbidrag, skatter eller böter.


Insolvent

Då en fysisk eller juridisk person har oförmåga att betala sina förfallna skulder.


Inteckning

Inskrivning hos inskrivningsmyndighet om t.ex. panträtt i fastighet.


IPS

Individuellt pensionssparande i bank eller andra institut med samma skatteregler som för pensionsförsäkringar. Spararen väljer själv hur sparandet ska placeras, på bankkonto, i aktier, obligationer eller fonder.


Juridisk person

Sammanslutning eller organisation, som har rättslig handlingsförmåga t.ex. aktiebolag, handelsbolag, dödsbo.