Dispositiv lagregel

En lagregel, som kan avtalas bort.


Dispositivt tvistemål

En rättegång i civilmål, där förlikning kan träffas mellan parterna.


Dom

Domstols slutliga avgörande i en rättegång.


Dödsbo

Sammanfattande benämning på boet efter en avliden person.


Dödsbodelägare

De personer, som är delägare i ett dödsbo dvs. arvingar, testamentstagare och efterlevande make/maka.


Editionsföreläggande

Begäran hos domstol att en part ska föreläggas att utge en viss handling.

Effektiv ränta

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. aviseringsavgift och uppläggningsavgift för ett lån uttryckt som årlig ränta på hela kreditbeloppet.

Enskild egendom

Makes egendom, som inte är giftorättsgods och alltså inte blir föremål för bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.

Exekutiv försäljning

Då egendom försäljes offentligt via kronofogden.


Factoring

Då ett företag överlåter sina kundfordringar till ett särskilt s.k. factoringbolag.

Fast egendom

Område på mark med tillhörande byggnader och tillbehör till dessa.

Fullmakt

Bemyndigande att sluta avtal eller företa rättshandling för annan persons räkning.

Förköpsrätt

Då kommun har rätt att inträda i köparens ställe vid köp av fast egendom.

Förmynderskap

Då en person utövar tillsyn över omyndigs egendom.

Förmånstagare

I försäkringsavtal insatt person, som ska erhålla utfallande försäkringsbelopp.