Klagande

Den som överklagat ett beslut eller dom.


Konkurs

Särskilt utredningsförfarande då en person eller bolag är på obestånd dvs. inte rätteligen kan betala sina skulder.


Kontokort o. Kreditkort

Vanligt plastkort med innehavarens namn och kontonummer för betalning av varor och tjänster i företag som är anslutna till ett visst kontokortssystem eller för kontantuttag. Om kontokortet är förenat med kreditmöjligheter kallas det kreditkort. I annat fall kallas det betalkort.


Kärande

Den, som väcker talan (inger stämningsansökan) i civilmål.
Se även stämning.


Laga förfall

Giltigt skäl för bortovaro vid domstolsförhandling.


Lagfart

Äganderättsregistrering avseende fastighet.


Laglott

Hälften av bröstarvinges lagliga rätt till arv.
Se även arvslott.


Legat

I testamente föreskriven förmån till viss sak eller visst belopp.


Målsägande

Den person eller företag, som utsatts för brott.