Ackord

Ekonomisk uppgörelse mellan gäldenär och borgenär för att undvika konkurs.


Adoption

Att antaga barn som sitt eget efter domstols tillstånd. Adoptivbarn likställes i alla avseenden med eget barn.


Allmänna Arvsfonden

En fond, som erhåller avlidens egendom om inga arvs- eller testamentstagare finns.


Allmänna Reklamationsnämnden

Nämnd, som lämnar rekommendationer till lösningar av tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Beslutet kan ej överklagas, men kravet kan prövas i domstol.


Annuitet

Belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på exempelvis ett fastighetslån. Annuitet innebär att summan av ränta och amortering är konstant under lånets hela löptid. I samma mån som räntedelen minskar, ökar således amorteringsdelen.
Jämför rak amortering.


Arv

Andel i avliden persons kvarlåtenskap.


Arvinge

Person, som utan testamente har rätt till andel i avlidens kvarlåtenskap.


Arvskifte

Fördelning mellan arvingar och testamentstagare av avliden persons egendom.


Arvslott

Den andel, som en arvinge har rätt till i avliden persons kvarlåtenskap.
Se även laglott.


Arvsskatt

Skatt enligt vissa beräkningsgrunder på arvs- eller testamentslott.


Avstyckning

Fastighetsbildningsform då ett visst markområde avskiljes från ett annat.


Basbelopp

Ett belopp, som fastställes av regeringen och som ligger till grund för beräkningar i olika sammanhang.


Besvärshänvisning

På beslut gjord anteckning om sättet för överklagande.


Betalningsföreläggande

Förenklat förfarande för att få en fordran fastställd i beslut hos kronofogden.


Betalkort

Se Kontokort o. Kreditkort


Betänketid

Tid om minst sex månader och högst ett år, som regelmässigt måste förflyta mellan ansökan om äktenskapsskillnad och dom.


Bidragsförskott

Se underhållsstöd


Bodelning

Fördelning av egendom mellan makar eller sambos eller vid dödsfall mellan den efterlevande och övriga arvingar.


Borgen

Då en person åtagit sig att fullgöra en annan persons ekonomiska åtagande. Borgensman är den person, som garanterar betalningen.


Borgenär

Den som har en fordran mot annan person. Borgenär förväxlas vanligen med borgensman men är inte samma sak.
Se borgen


Bouppteckning

Skriftlig förteckning över tillgångar och skulder vid skilsmässa, dödsfall och konkurs.


Bouppteckningsintyg

Intyg, som utfärdats av försäkringsbolag och som anger karaktären av försäkringen.


Boutredning

Utredningsförfarande som vidtages efter avliden person.


Boutredningsman

Särskild förordnad person, som utreder boet efter avliden.


Bröstarvinge

En avliden persons barn, barnbarn osv.


Check

Skriftlig anvisning, som används som betalningsmedel, till bank att utbetala visst belopp.


Civilstånd

Persons ställning såsom gift, ogift, änka, änkling eller skild.