Nollkupongare

Värdepapper som säljs till underkurs och som på förfallodagen inlöses till sitt nominella värde. Räntan för hela löptiden betalas ut vid obligationens inlösen.
Se även privatobligation.


Nåd

Av regeringen nedsatt eller borttagen straffpåföljd.


Nämndeman

Ledamot (lekman) av domstol i första instans.


Omyndig

Fysisk person under 18 år.


Optionsrätt

Rätt att t.ex. förlänga ett kontrakt eller att få köpa något.


Panträtt

Viss egendom har överlämnats såsom säkerhet för en fordran. Beträffande fastighet erhålles i stället ett pantbrev, som bevis för pantsättningen.
Se även inteckning.


Permutation

Ändring av villkor i testamente. Ändringen kan endast beviljas av regeringen.


Postväxel

Egen växel utställd av bank till viss mottagare och betalbar vid uppvisande.


Prejudikat

Normgivande utslag eller dom.


Preskription

Då en fordran bortfaller efter viss tid, exempelvis tre eller tio år.


Privatobligation

Obligation som säljs till privatpersoner. Privatobligationer är konstruerad som en nollkupongare, dvs säljs till underkurs.