Arvsrätt
Arvsrätt är ett samlat begrepp för de bestämmelser som gäller när ett dödsbo skall fördelas mellan behöriga dödsbodelägare. Lagstifningen utgår från ärvdabalkens regler som bland annat anger vilken arvsordning som skall gälla. 
Det finns också möjligheter, dock begränsade, att påverka arvsordningen genom upprättande av testamente.


Vi kan hjälpa er med:

  • Testamenten
  • Boutredningar
  • Bouppteckningar
  • Arvskifte
  • Förvaltning av dödsbo
  • Arvstvister